Даний документ «Політика конфіденційності» (далі – за текстом – «Політика») є правилами використання сайтом - cloud-smoke.com (далі – Оператор) персональної інформації Користувача, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів чи послуг Оператора (далі – Сайт) та в ході виконання Оператором будь-яких угод та договорів з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, виражене їм у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється попри всі інші перелічені особи. Використання Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Загальні засади політики

1.1. Ця Політика є невід'ємною частиною Публічної оферти (далі – «Оферта»), розміщеною та/або доступною в мережі Інтернет за адресою: https://cloud-smoke.com/ , а також інших договорів, що укладаються з Користувачем, коли це прямо передбачено їх умовами. 1.2. Ця Політика складена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 р., а також іншими нормативно-правовими актами України в галузі захисту та обробки персональних даних та діє щодо всіх персональних даних, які Оператор може отримати від Користувача, який є стороною за цивільно-правовим договором. 1.3. Оператор має право вносити зміни до цієї Політики. Під час внесення змін до заголовка Політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. 1.4. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень та порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавство України.

2. Персональна інформація Користувачів, яку опрацьовує Сайт

2.1. Під персональною інформацією цієї Політики розуміється: 2.1.1.інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сайтом інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд; 2.1.2.дані, що передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сайту, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація; 2.1.3. інша інформація про Користувача, обробка якого передбачена умовами використання Сайту. 2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті. 2.3. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку. 3.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою: 3.2.1. ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод та договорів із Сайтом; 2.2.2. надання Користувачеві персоналізованих сервісів та послуг, а також виконання угод та договорів; 2.2.3. направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача; 2.2.4. покращення якості роботи Сайту, зручності його використання для Користувача, розробка нових послуг та сервісів; 2.2.5. таргетування рекламних матеріалів; 2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

4.1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. 4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках: 4.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії; 4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем; 4.3.3. Передача необхідна для функціонування та працездатності самого Сайту; 4.3.4. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури; 4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації; 4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду про Угоду Сайту, цю Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів. 4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Сайту.

5. Зміна та видалення персональної інформації.

Обов'язкове зберігання даних 5.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту за контактами у розділі «Контакти». 5.2. Права, передбачені п. 5.1. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Наприклад, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

6. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача та обладнання Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сайту. 6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в Інтернеті, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie. 6.3. Гугл має право встановити, що надання певного сервісу або послуги можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем. 6.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Сайтом та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. 6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій, зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом та можуть змінюватись без попереднього повідомлення Користувача.

7. Захист персональної інформації Користувача

7.1. Сайт вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

  1. Зміна Політики конфіденційності 8.1. Сайт має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою https://cloud-smoke.com/ . 9. Контакти та питання щодо персональних даних 9.1. Усі пропозиції, питання, запити та інші звернення щодо цієї Політики та використання своїх персональних даних Користувач має право надсилати сайту за адресою електронної пошти: [email protected]